دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
مقاله های فارسی: گروه مدیریت کشاورزی، واحد ممقان،دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان ، ایران مقاله های انگلیسی : Department of Agricultural Management,Mamaghan Branch,Islamic Azad University,Mamaghan, Iran
امروز پنج شنبه 3 خرداد 1397
راهنمای دانشجو