میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان


 فرمها
کلیه فرمهای روز دفاع ( خیلی مهم)
فایل "مدارک لازم برای دفاع و نحوه پر کردن فرم ها" حتما خوانده شود و نکات رعایت گردد. درصورت عدم رعایت نکات فوق دانشجو مسئول خواهد بود.
فرم آمادگی دفاع
حداقل 10روز قبل از دفاع در دو نسخه این فرم را به واحد پژوهش تحویل فرمایید.مشخصات دانشجو بایست دقیقا در دو نسخه تایپ شده و پرینت گردد. در غیر اینصورت جلسه دفاع لغو خواهد شد.
نحوه نگارش و صحافی پایاننامه
فرم ثبت نمره نهایی پایاننامه
بعد از تحویل نسخه های پایان نامه، این فرم تکمیل شود.
کلیه فرمهای روز دفاع (زیپ شده) ( خیلی مهم)
فایل "مدارک لازم برای دفاع و نحوه پر کردن فرم ها" حتما خوانده شود و نکات رعایت گردد. درصورت عدم رعایت نکات فوق دانشجو مسئول خواهد بود.
فرم ارزیابی مدیریت پژوهشی پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد
فرم شرکت در جلسات دفاع
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد (ورودی ماقبل 95)
نکات بسیار مهم ( قبل دفاع، روز دفاع و بعد دفاع از پایان نامه )
صورتجلسه دفاع (ورودی های ماقبل 95)
این فرم را در پنج نسخه بصورت تایپ شده تهیه کنید و قبل از دفاع به کارشناس پژوهشی جهت کنترل تحویل دهید.
فرم تحویل نسخه های صحافی شده رساله پایان نامه
در 2 برگ تهیه شود
فرم تایید پایان نامه رساله
فرم ثبت نمره نهایی
تهعد اصالت پایان نامه
صورتجلسه دفاع (ورودی های 95 و به بعد)
دانشجویان ورودی 95و به بعد باید این صورتجلسه را تکمیل نمایند.
فرم ارزیابی مقالات ورودی 95 به بعد(فقط مجلات)
دانشجویان وردی 95 به بعد فقط مقالات مجلات دارای امتیاز هستند و مقاله های چاپ شده در کنفرانس ها امتیازی تعلق نمی گیرد.