میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان


گروه:
12
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
درخشان مهر آرش حسابداری 00
احمدزاده حسن سیستم اطلاعات جغرافیایی 03
جوادی افشین صنایع غذایی 01
عمران زاده اسماعیل مدیریت دولتی 0-1
آزاد مرد دمیرچی صدیف 05
فیضی زاده بختیار GIS 00
نوروزی محمدرضا مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی 00
رمضانی مجتبی مدیریت بازاریابی بین المللی -10
داداش کریمی یحیی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی 00
قلاوندی حسن مدیریت آموزشی 00
بخت آزمای بناب محمد مدیریت فرهنگی گرایش خط مشی گذاری 04
احمدی منصورآباد مسعود حسابداری ، مدیریت مالی 11
عبدی مصطفی مدیریت 00
صباحی اودلو کامل برق 33
رجبیون مهدی مهندسی پزشکی 43
فتح الهی عیسی تکنولوژی مواد غذایی 13
پزشکی نجف آباد اکرم 55
محمدی سرین دیزج مهدی جغرافیا 05
ولی زاده کامران خلیل سیستم اطلاعات جغرافیائی 02
فیضی حسن آمار و ریاضی 55
بوداغی خواجه نوبر حسین بازرگانی 00
معصومی سعید برق الکترونیک 01
شهابی هیمن سنجش ازدور/GIS 45
منصوری سعید مهندسی برق- مخابرات سیستم 10
صمدزادگان فرهاد فتوگرامتری 00
دادرس جوان فرزانه فتوگرامتری 00
کریم زاده حسین جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی 15
حسینعلی فرهاد سیستم اطلاعات مکانی- GIS 05
تومانیان آرا 01
پورکریم یعقوب حسابداری 45
فخیم آذر سیروس مدیریت بازاریابی 00
کلامی محمد علوم اقتصادی 00
قربانی علی مدیریت بازرگانی 00
پیوسته اکبر مدیریت دولتی 00
راثی جعفر مخابرات 55
ملک محمدرضا مهندسی نقشه برداری 13
یحیوی فرناز 45
کمانی جعفر بهداشت مواد غذایی 15
سکاکی بابک الکترونیک 00
فقهی فرهمند ناصر مديريت صنعتي 00
شفیعی یحیی 33
سلامتی یعقوب حقوق بین الملل 00
میرزایی حسین اقتصاد 00
رضایی مقدم محمدحسین ژئومورفولوژی -20
نادری مینا اقتصاد 15
مینایی مسعود سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 10
نظری سفیدان رسول علوم اقتصادی 00
غلامی نیا بابک الکترونیک 32
عباس زاده یداله مديريت دولتي -10
پایتختی اسکویی سیدعلی مالی -10
12